Udržitelnost

USILUJEME O CO NEJMENŠÍ STOPU

Lidé a životní prostředí jsou pro nás důležití a vysoce si jich vážíme. Mnoho našich investic bylo provedeno z čistě ekologického hlediska, protože HABA si je vědoma své odpovědnosti za budoucí generace. Udržitelnost a energetická optimalizace nejsou odděleny od ostatních cílů, ale jsou nedílnou součástí podnikové strategie zaměřené na dlouhodobé zvyšování hodnoty. Chceme dostát naší odpovědnosti za životní prostředí a naše potomstvo a dále minimalizovat naši „ekologickou stopu“.

 

SPOTŘEBA ENERGIE

Rekuperace tepla využívá odpadní teplo ze strojů k vytápění. Chladicí kapalina cirkuluje v uzavřeném a sledovaném systému pro konstantní teplotu chlazení na obrobku.

LIKVIDACE ODPADU

Oleje, chladicí kapalina a veškerý další nebezpečný odpad jsou předávány autorizovaným likvidačním společnostem k dalšímu zpracování. Kovový odpad se předává prodejcům kovového šrotu k recyklaci pomocí speciálních lisů a zbytky se recyklují.